Повестка собрания акционеров 26 апреля 2012 года

 


Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2012 року о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зал засідань.

Порядок денний
  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
  7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
  8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 48 599 50 496
Основні засоби 20 085 19 741
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 6 280 12 815
Сумарна дебіторська заборгованість 15 856 14 466
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 946 67
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19 673 18 280
Власний капітал 26 038 24 645
Статутний капітал 924 924
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22 561 25 851
Чистий прибуток (збиток) 2 542 6 669
Середньорічна кількість акцій(шт.) 3 697 3 697
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 165 165

З документами, пов’язаними з порядком денним чергових загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці».

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В.

Телефон для довідок: (044) 332-42-64.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений станом на 24 годину «20» квітня 2012 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 12:30 до 13:45.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 
 

 

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"