Протокол собрания акционеров за 2011 год

 

 
ПРОТОКОЛ №16
 
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
 
(код за ЄДРПОУ 04012425)
 
м. Київ
 
«15» квітня 2011 року
 
Відповідно до частини 1 ст. 45 Закону України «Про господарські товариства» Правлінням відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» запропонований порядок денний був опублікований в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Відомості ДКЦПФР» та в місцевій пресі – газеті «Акціонер», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм письмових відправлень.
 
Місце проведення чергових загальних зборів Товариства:
вул. Камишинська, буд. 4, Хутір-Острів, м. Київ, Україна, 01013.
 
Дата та час проведення чергових загальних зборів Товариства:
«15» квітня 2011 року, 12.00 годин.
 
На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).
 
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше ніж 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає 2 218 009 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч дев’ять) простих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.
 
Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:
 
Голова комісії – Литовко В.В.
Секретар комісії – Романенко М. Ф.
Член комісії – Жигунова Л. І.
Член комісії – Павлюк І. О.
Член комісії – Ткачук А. В.
Член комісії – Виборова В. С.
Член комісії – Герасименко Т. П.
Збори відкрив Голова організаційної комісії Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Литовко В.В., який доповів присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у чергових загальних зборах зареєструвався 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) простих акцій Товариства, що складає 62,4 відсотків від загальної кількості простих акцій Товариства. Акцій, які не можуть брати участь у голосуванні по питанням порядку денного, немає. Литовко В.В. повідомив, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
 
По питанням обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Правлінням Товариства було запрошено виконувати функції Голови зборів незалежного ведучого:
Голова зборів – Нагорний Андрій Віталійович
та запропоновано загальним зборам обрати:
 
Секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.
Протокольну комісію:
Литовко В.В.
Президія загальних зборів:
Голова правління – Фомічов В.Д.
Голова зборів – Нагорний А.В.
Секретар зборів – Романенко М.Ф.
Лічильну комісію у складі:
 
Герасименко Т.П. – Голова комісії
Ткачук А.В. – Член комісії
Павлюк І.О. – Член комісії
Виборова В.С. – Член комісії
Жигунова Л.І. – Член комісії
Костюк С.В. – Член комісії
Романова В.М. – Член комісії
Шевченко В.В. – Член комісії
Головою зборів запропоновано по всім питанням обрання робочих органів загальних зборів голосувати переліком.
Головою зборів запропоновано зборам вносити свої пропозиції. Пропозицій не надійшло. органів загальних зборів Товариства відбулось мандатами шляхом простого відкритого голосування, рішення прийнято одноголосно:
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
Вирішили:
 
Обрати Секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.
Обрати протокольну комісію:
Литовко В.В.
Обрати Президію загальних зборів у складі:
Голова правління – Фомічов В.Д.
Голова зборів – Нагорний А.В.
секретар зборів – Романенко М.Ф.
Лічильну комісію у складі:
Герасименко Т.П. – Голова комісії
Ткачук А.В. – Член комісії
Павлюк І.О. – Член комісії
Виборова В.С. – Член комісії
Жигунова Л.І. – Член комісії
Костюк С.В. – Член комісії
Романова В.М. – Член комісії
Шевченко В.В. – Член комісії
Голова і секретар зборів, члени протокольної та лічильної комісії приступили до виконання своїх обов’язків.
Голова зборів Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного, наголосивши при цьому, що розгляд питань порядку денного на загальних зборах буде проходити за регламентом, визначеним Положенням «Про загальні збори акціонерів» Товариства.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2010 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
Затвердження порядкурозподілу прибутку (покриття збитків) за звітний рік.
Затвердження Кредитного договору та Договору застави та Змін до них.
Відкликаннята обрання Голови та членів Правління Товариства.
Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Про зміну найменування Товариства.
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»).
Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.
1. По першому питанню порядку денного (“Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2010 рік”)
 
Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що, незважаючи на всі труднощі, пов’язаними з фінансовою кризою в країні та у світі в цілому Товариство у 2010 році спрацювало прибутково, а також ознайомив присутніх із діяльністю Товариства у 2010 році та її результатами.
Головою зборів запропоновано зборам задавати доповідачу питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:
1.1 Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2010 рік.
 
Голосували:
За першим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1 Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2010 рік.
 
2. По другому питанню порядку денного (“Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік”)
 
Доповідав – член Наглядової ради Товариства Оніщенко А.І., який, за дорученням Наглядової ради, доповів, що Наглядова рада на протязі року активно співпрацювала з Правлінням Товариства по всім питанням, контролювала та регулювала її діяльність, проводила засідання відповідно до Положення «Про Наглядову раду» не рідше ніж 1 раз у квартал, на яких розглядались питання, що належать до її компетенції, та ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік.
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:
2.1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
 
Голосували:
За другим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
 
3. По третьому питанню порядку денного (“Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік”)
 
Доповідав – Голова Ревізійної комісії Герасименко Т.П., яка докладно доповіла про всі показники фінансово-економічної діяльності Товариства у 2010 році. Було зроблено висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2010 році можна вважати задовільною. Бухгалтерська та податкова звітність підтверджена перевіркою незалежної аудиторської фірми.
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:
3.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік.
 
Голосували:
За третім питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По третьому питанню порядку денного вирішили:
3.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік.
 
4. По четвертому питанню порядку денного (“Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік”)
 
Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який наголосив на тому, що всі результати фінансово-господарської діяльності були наведені під час звіту Голови Правління під час розгляду першого питання порядку денного загальних зборів, а з балансом Товариства акціонери мали можливість ознайомитись до проведення загальних зборів, і запропонував зборам винести питання затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік на голосування.
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:
4.1 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
 
Голосували:
За четвертим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
4.1 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
 
5. По п’ятому питанню порядку денного (“Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за звітний рік”)
 
Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що в 2010 році Товариство спрацювало прибутково, і запропонував прибуток Товариства за 2010 рік розподілити наступним чином: 15 відсотків від прибутку направити на виплату дивідендів, 85 відсотків – направити на розвиток Товариства.
 
 
Головою зборів запропоновано зборам задавати доповідачу питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
 
Проект рішень з п’ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:
5.1. Прибуток Товариства від звітного року розподілити наступним чином:
15 відсотків прибутку - направити на виплату дивідендів;
85 відсотків прибутку - направити на розвиток Товариства.
 
Голосували:
За п’ятим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
5. По п’ятому питанню порядку денного вирішили:
5.1. Прибуток Товариства від звітного року розподілити наступним чином:
15 відсотків прибутку - направити на виплату дивідендів;
85 відсотків прибутку - направити на розвиток Товариства.
 
6. По шостому питанню порядку денного (“Затвердження Кредитного договору та Договору застави та Змін до них”)
 
Доповідав – Голова Правління Фомічов В.Д., який доповів, що «05» березня 2010 р. Товариством, в особі Голови Правління, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, із ПАТ «АКБ «КИЇВ» були укладені Договір про надання не відновлювальної кредитної лінії №009/10-НКЛ і Договір застави, а також, «04» березня 2011 року був укладений Договір про внесення змін та доповнень до Договору застави, які необхідно затвердити на Загальних зборах.
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:
6.1. Затвердити наступні договори, що були укладені Товариством:
 
Договір про надання не відновлювальної кредитної лінії №009/10-НКЛ від 05.03.2010 р.;
Договір застави від 05.03.2010 р.;
Договір про внесення змін та доповнень до Договору застави від 04.03.2011 р.
Голосували:
За шостим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По шостому питанню порядку денного вирішили:
6.1. Затвердити наступні договори, що були укладені Товариством:
 
Договір про надання не відновлювальної кредитної лінії №009/10-НКЛ від 05.03.2010 р.;
Договір застави від 05.03.2010 р.;
Договір про внесення змін та доповнень до Договору застави від 04.03.2011 р.
7. По сьомому питанню порядку денного (“Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства”)
 
Доповідав – Нагорний А.В., який нагадав присутнім про те, що відповідно до Статуту Товариство необхідно переобрати Правління Товариства і повідомив, що поступила пропозиція з переліком кандидатів до складу Правління Товариства. Голова зборів ознайомив присутніх із запропонованими кандидатами до складу Правління Товариства.
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.
 
Проект рішень з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:
7.1. Відкликати Голову та членів Правління Товариства у повному складі.
7.2. Обрати Правління Товариства у складі:
 
Голова Правління – Фомічов В.Д.
 
 
Члени Правління: Литовко В.В.
 
Загладько В.С.
 
Мамчур Л.І.
Голосували:
За сьомим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
7.1. Відкликати Голову та членів Правління Товариства у повному складі.
7.2. Обрати Правління Товариства у складі:
 
Голова Правління – Фомічов В.Д.
 
 
Члени Правління: Литовко В.В.
 
Загладько В.С.
 
Мамчур Л.І.
8. По восьмому питанню порядку денного (“Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства”)
 
Доповідав – Нагорний А.В., який нагадав присутнім про те, що відповідно до Статуту Товариство необхідно переобрати Наглядову раду Товариства і повідомив, що поступила пропозиція з переліком кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Голова зборів ознайомив присутніх із запропонованими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства.
 
 
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.
 
 
Проект рішень з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:
8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
 
Голова Наглядової ради – Куранов В.М.
Члени Наглядової ради Товариства: Оніщенко А.І.
 
Григораш С.В.
 
КМП «Інжбудсервіс»
Голосували:
За восьмим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
 
Голова Наглядової ради – Куранов В.М.
Члени Наглядової ради Товариства: Оніщенко А.І.
 
Григораш С.В.
 
КМП «Інжбудсервіс»
 
 
9. По дев’ятому питанню порядку денного (“Про зміну найменування Товариства”)
 
Доповідав – Нагорний А.В., який доповів, що зв’язку з необхідністю приведення діяльності Товариства та його Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно змінити найменування Товариства на: приватне або публічне акціонерне товариство. Оскільки кількість акціонерів Товариства не дозволяє бути «приватним акціонерним товариством», Товариство може бути тільки «публічним акціонерним товариством». Нагорний А.В. повідомив, що надійшла наступна пропозиція: змінити найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод».
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з дев’ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:
9.1. Змінити найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод».
9.2. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії, пов’язані зі зміною найменування Товариства.
 
Голосували:
За дев'ятим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По дев’ятому питанню порядку денного вирішили:
9.1. Змінити найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод».
9.2. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії, пов’язані зі зміною найменування Товариства.
 
10. По десятому питанню порядку денного (“Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»)”)
 
Доповідав – Нагорний А.В., який звернув увагу присутніх на те, що в зв’язку з набуттям чинності «30» квітня 2009 року Закону України «Про акціонерні товариства», Статут і внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у повну відповідність з нормами цього Закону (в т.ч. зміна найменування Товариства) і доповів, що Правлінням Товариства у співпраці із юристами компанії ТОВ «ФК Єврокапітал», була розроблена нова редакція Статуту та положень Товариства, які відповідають усім змінам, вимогам і новелам цього Закону.
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
Проект рішень з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:
10.1. Затвердити Статут Товариства, що викладений у новій редакції (зі змінами, що пов’язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства, що викладений у новій редакції.
10.3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства в державних органах.
 
Голосували:
За десятим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По десятому питанню порядку денного вирішили:
10.1. Затвердити Статут Товариства, що викладений у новій редакції (зі змінами, що пов’язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства»).
10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства, що викладений у новій редакції.
10.3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства в державних органах.
 
11. По одинадцятому питанню порядку денного (“Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства”)
 
Доповідав – Нагорний А.В., який повідомив, що як вже було сказано при розгляді минулого питання, необхідно привести усі положення Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» і нової редакції Статуту Товариства, а також, затвердити «Кодекс корпоративного управління» Товариства. Нагорний А.В. ознайомив присутніх з проектами всіх внутрішніх положень Товариства із внесеними до них змінами та доповненнями
 
 
Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.
 
 
Проект рішень з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:
11.1. Затвердити положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформативну політику» Товариства, що викладені у новій редакції, а також затвердити «Кодекс корпоративного управління» Товариства.
 
Голосували:
За одинадцятим питанням порядку денного:
Голосування відкрите, мандатами, за принципом: одна акція - один голос.
 
“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) акцій Товариства, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ЗА” - проголосувало 2 308 961 (два мільйони триста вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) акцій Товариства, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
 
По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:
11.1. Затвердити положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформативну політику» Товариства, що викладені у новій редакції, а також затвердити «Кодекс корпоративного управління» Товариства.
 
Голова зборів Нагорний А.В. доповів, що усі питання порядку денного розглянуті та оголосив Загальні збори Товариства закритими.
 
 
 
2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"