Порядок денний

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2013 року о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника

звітний перiод

попередній перiод

Усього активів

56 346

48 599

Основні засоби

22 604

20 085

Довгострокові фінансові інвестиції

7

7

Запаси

13 682

6 280

Сумарна дебіторська заборгованість

17 484

15 856

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

2 946

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26 728

19 673

Власний капітал

33 093

26 038

Статутний капітал

924

924

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

23 253

22 561

Чистий прибуток (збиток)

7 055

2 542

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 697

3 697

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

168

165

З документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В. Телефон для довідок: (044) 332-42-64. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений станом на 19 квітня 2013 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 11:30 до 12:45. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голова Правління                                                          Фомічов В.Д.

 

 

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"