ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Опублiковано 23.03.2017) та проекти рішень

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 13.00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

8. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

73 965

61 808

Основні засоби

30 607

20 278

Довгострокові фінансові інвестиції

7

7

Запаси

14 315

16 271

Сумарна дебіторська заборгованість

15 750

22 503

Грошові кошти та їх еквіваленти

11 584

2 066

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

56 390

42 241

Власний капітал

62 755

48 606

Статутний капітал

924

924

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

11 210

13 202

Чистий прибуток (збиток)

14 149

17 778

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 697

3 697

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

150

140

З документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці», а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 9:00 до 12:45 годин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В. Телефон для довідок: (044) 332-42-64. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складений станом на 24 квітня 2017 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів з 11:45 до 12:45 годин. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голова правління Фомічов В.Д.

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"