1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про Загальні збори акціонерів» Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалi за текстом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства  «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства»).  
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за тестом – «Зборів»), а також прийняття ними рішень.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

2.1. Збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
2.2. До виключної компетенції Зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до Статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, інформативну політику Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження річного звіту Товариства;
11) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
13) прийняття рішення про форму існування акцій;
14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, якщо Товариству належить більш як 90 (дев’яносто) відсотків простих акцій Товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі змінами прав акціонерів), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
25) обрання комісії з припинення Товариства;
26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з цим Статутом.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
2.3. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
2.4. Товариство зобов’язане щороку скликати річні Збори (річні Збори). Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком. До порядку денного річних Зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пп.пп.10), 11), 15), 20), 23)  п.2.2. Положення.
2.5. Не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного Зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пп.пп.16), 17) п.2.2. Положення.
2.6. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
2.7. Ініціатором скликання річних та позачергових Зборів може бути Наглядова рада або акціонер (акціонери) Товариства, що володіють в сукупності не менш як 10% голосуючих акцій Товариства (надалі за текстом – «Ініціатор зборів»).
2.8. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

3.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, та/або їх представники. На Зборах за запрошенням Ініціатора зборів також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.
3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
На вимогу акціонера компанія або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
3.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

4.1. Проект порядку денного Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в вразі скликання позачергових Зборів - Ініціатором зборів. Ініціатор зборів, при прийнятті рішення про скликання Зборів, призначає особу, якій надаються повноваження щодо відкриття Зборів.
4.2. Ініціатор зборів зобов’язаний визначати першим питання порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.
4.3. Формулювання питань, включених до порядку денного Зборів, мають давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та т.п. забороняється.
4.4. У разі якщо Збори вважаються такими, що не відбулись, для проведення річних Зборів Ініціатор зборів зобов’язаний призначити дату проведення повторних річних Зборів. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та п.5. та п.8. Положення.

 

Файл Adobe(*.pdf)

 

Документ