ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………….……..…....…...… стор. 3

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА ……....….……..…. стор. 3

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ….………………….…………...... стор. 3

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА …...…………… стор. 6

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА ……………………………………………………………….…...... стор. 8

6. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ………..….... стор. 9

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА .…………………………………………………..….….... стор. 9

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА…стор. 10

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ………..…………………….. стор. 11

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА …………...………………………………….………...……….. стор. 13

10.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ……………………………….…….……...………. стор. 13

10.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА ….……………………………………… ……… стор. 18

10.3. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ………………….…….…………………………... ……. стор. 21

10.4. РЕВIЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА …………………………………...….… ……. стор. 24

11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ …………………………………………стор. 25

12. ДОЧІРНІ ТОВАРИСТВА, ФІЛІЇ,  ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА ………………………………..……….……….……..…… стор. 26

13. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ .…………..………… стор. 27

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ………………………. стор. 27

15. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ …………………………….……………………………….......... стор. 27

16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ …………………………………………….…...… стор. 28

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ……………………………………………………...…. стор. 29

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ……………...…….... стор. 30

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………………………...…. стор. 31

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариство») є правонаступником щодо всіх майнових, особистих немайнових прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», і було створене шляхом зміни типу Товариства з публічного на приватне.
Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» після зміни найменування товариства (відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від «17» вересня 2008 р.) було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», яке в свою чергу було перетворене з Державного підприємства «Асфальтобетонний завод» (згідно з наказом Управління комунального майна м. Києва від «15» травня 1995 року №50 відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від «15» червня 1993 року № 210/93) з випуском акцій на повну вартість майна, визначену згідно з його оцінкою, здійсненою в процесі приватизації.

1.2.    Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про приватизацію державного майна», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів. Товариство у своїй діяльності керується положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до вимог цього Статуту та законодавства України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1.     Найменування Товариства:
повне:          -  українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод»
-  російською мовою:  Частное акционерное общество «Асфальтобетонный завод»
-  англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Asfaltobetonnyi zavod»
скорочене:  -  українською мовою: ПрАТ «АБЗ»
-  російською мовою:  ЧАО «АБЗ»
-  англійською мовою: PrJSC «ABZ»

2.2. Місцезнаходження Товариства: вул. Камишинська, буд. 4, (Хутір Острів), м. Київ, 01013, Україна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку на основі мобілізації та поєднання економічних, фінансових, матеріальних, інтелектуальних, трудових ресурсів акціонерів та працівників Товариства, його використання на подальший розвиток виробництва та поліпшення матеріального стану, забезпечення соціального захисту законних інтересів акціонерів, а також задовільнення суспільних потреб у продукції, роботах і послугах високої якості.
    
    3.2. Предметом діяльності Товариства є:
    - виробництво вапна та гіпсових сумішей;
    - виробництво бетонних сумішей, готових до використання;
    - надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого майна;
- будівництво доріг і автострад;
- будівництво будівель;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво споруд;
- будівництво доріг і залізниць;
- будівництво мостів і тунелів;
- будівництво комунікацій;
- будівництво трубопроводів;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- будівництво водних споруд;
- будівництво інших споруд;
- спеціалізовані будівельні роботи;
- знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- розвідувальне буріння;
- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- роботи із завершення будівництва;
- штукатурні роботи;
- установлення столярних виробів;
- покриття підлоги й облицювання стін;
- малярні роботи та скління;
- інші роботи із завершення будівництва;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- покрівельні роботи;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- операції з нерухомим майном;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
- оренда, прокат і лізинг;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів;
- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- обслуговування систем безпеки;
- проведення розслідувань;
- обслуговування будинків і територій;
- комплексне обслуговування об’єктів;
- діяльність із прибирання;
- загальне прибирання будинків;
- інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;
- інші види діяльності із прибирання;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля товарами господарського призначення;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- тимчасове розміщування;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- консультування з питань керування;
- діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку;
- рекламна діяльність; - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- діяльність у сфері архітектури;
 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- технічні випробування та дослідження;
- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;
- друкування газет;
- друкування іншої продукції;
 - виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;
- виробництво гумових виробів;
- телекомунікації (електрозв’язок);
- діяльність у сфері проводового електрозв’язку;
- діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;
- діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;
- інша діяльність у сфері електрозв’язку;
- комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;
- комп’ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;
- діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;
- надання інформаційних послуг;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;
 - веб-портали;
- надання інших інформаційних послуг;
- діяльність інформаційних агентств;
- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- грошове посередництво;
- інші види грошового посередництва;
 - надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
 - фінансовий лізинг;
- інші види кредитування;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
- недержавне пенсійне забезпечення;
- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- управління фінансовими ринками;
 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- перестрахування;
- страхування;
- інші види страхування, крім страхування життя;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- управління фондами;
- виконання функцій генпідрядника по будівництву об’єктів житлового, громадського і виробничого призначення, транспортних, гідротехнічних споруд та об’єктів енергетики;
- земляні роботи;
 - експертиза та оцінка об’єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності;
- оцінка земель;
- пошиття та реалізація спеціального та робочого одягу;
- будівництво об’єктів, призначених для обслуговування радіоактивних відходів;
- розробка, введення в експлуатацію системного і прикладного математичного забезпечення інформаційних систем, баз і банку даних, автоматизованих систем управління, автоматизованих робочих місць;
- організація та здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень, надання інших транспортних послуг;
- організація та проведення тендерних торгів по визначенню підрядників і постачальників матеріалів, сировини, виробів, конструкцій, обладнання;
- організація та здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень, надання інших транспортних послуг;
- координація діяльності та сприяння розвитку виробничих зв’язків між підприємствами будівельного комплексу, надання інформаційно-рекламних, посередницьких та маркетингових послуг, консультацій з питань організації будівництва, виробництва і реалізації будівельних матеріалів та конструкцій, профілактики травматизму, охорони праці і техніки безпеки, вивчення товарних ринків, управління підприємствами та персоналом, роботи з кадрами, цивільної оборони, інших питань;
- проведення взаєморозрахунків між організаціями за використаний газ, електро- та теплову енергію, воду та каналізування, телефон, радіо і телезабезпечення;
    - здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
    
    3.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), можуть виконуватись тільки після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

 

Файл Adobe(*.pdf)

 

Документ