1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Положення «Про Правління» Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за    текстом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за тестом – «Товариства»).

1.2.      Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов’язки та відповідальність Голови та членів Правління Товариства.

1.3.      Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами») і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, яке здійснює керівництво її поточною діяльністю та організовує виконання рішень Зборів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Правління вирішує всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Збори та Наглядова рада Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління Товариства (окрім тих, що належать до їх виключної компетенції).

2.3. У своїй роботі Правління Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Зборів та Наглядової ради, цим Положенням.

3. ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

3.1. Права та обв’язки Голови та членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства на таке підписання.

3.2. Члени Правління Товариства мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень, самостійно та у складі Правління Товариства вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Правління Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства.

3.3. Голова Правління Товариства має право:
- представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії;
- підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства;
- без доручення представляти Товариства в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство, включаючи участь та голосування на власний розсуд на Зборах (засіданнях) таких підприємств (організацій) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Товариству в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій)); надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада та Правління Товариства можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою Правління Товариства повноважень визначених в цьому пункті;

3.4. Члени Правління Товариства можуть отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління Товариства, згідно до умов договору (контракту), що був підписаний з ними.

3.5. Члени Правління Товариства зобов’язані:
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які б були особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Правління Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах із зазначенням причини;
- брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- забезпечувати правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності;
- забезпечувати гідні умови праці, передбачені нормативними документами, та розмір заробітної плати працівників Товариства, не нижче встановленого державою мінімуму;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління Товариства;
- завчасно готуватися до засідання Правління Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.6. Завдання Правління Товариства полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

3.7. Члени Правління не мають права використовувати можливості Товариства (всі належні Товариству майнові і немайнові права, можливості в сфері господарської діяльності, конфіденційну та інсайдерську інформацію, інформацію, що містить комерційну таємницю Товариства, тощо) або допускати їх використання в інших цілях, ніж передбачено Статутом Товариства та чинним законодавством.

3.8. Якщо член Правління Товариства має фінансову заінтересованість в здійснені правочину, в якій з одного боку має намір виступити Товариство, він зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення у нього такої заінтересованості повідомити Товариство про наявність у нього такої заінтересованості.
Правління Товариства зобов’язано протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно такого правочину, зокрема про:
- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Збори. Наглядова рада Товариства зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення або заборону такого правочину протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання інформації від Правління Товариства

3.9. Члени Правління Товариства несуть відповідальність перед Товариством згідно із законом за:
- несвоєчасне виконання (невиконання) рішень Зборів, Правління та Наглядової ради Товариства;
- збитки, завдані Товариству у наслідок неналежного виконання (невиконання) своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням;
- розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства.

Файл Adobe(*.pdf)

 

Документ