ЗМІСТ

1. Загальні положення …………………………………………………………………...………………………………………………….. 3
2. Структура корпоративного управління ………………………………………………………………………....................... 3
3. Акціонери ………………………………………………………………………….…….……………………………………………………… 3
4. Захист прав акціонерів та інвесторів ………………………………………………………………………….……………………. 4
5. Органи Товариства …………………………………………………………………………..……………………………………………… 4
6. Корпоративний секретар ………………………………………………………………………………………….…………………….. 5
7.  Соціальна відповідальність ……………………………………………………………………………………….…………………… 5
7.1. Політична нейтральність ………………………………………………………………….……………….………………………….. 5
7.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища ………………...……. 5
7.3. Політика оплати та мотивації праці ………………………..……………………………………………………………..…….. 6
7.4. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність …………………………………….…………….…………….. 6
8. Розкриття інформації та зв’язки з громадськістю .………………………………………………………………………..… 7
9. Відносини з контрагентами ……………………….……………………………………………………………………………….….. 7
10. Аудит ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…. 8
11. Заінтересовані особи ………………………………………….…………………………………………………………..……………. 8
12. Етика поведінки …………………………………………………………………………………………………………..……………….. 8
13. Заключні положення …………………………………………………………………………………………………..……………….. 9

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариство») є одним із найбільших учасників ринку виробництва асфальтобетону України.
1.2. Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів Товариства, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй діяльності. Вся продукція відповідає усім нормам, стандартам та технічним характеристикам.
1.3. Товариство відповідає за забезпечення стабільної роботи Товариства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць.
1.4. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість корпоративного управління для успішного ведення бізнесу та досягненя найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство бере на себе зобов’язання послідовно дотримуватися у своїй діяльності, викладених у цьому Кодексі, принципів та докладати усіх зусиль для їх дотримання у своїй повсякденній діяльності.
1.5. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства серед її акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання  постійного зростання фінансових показників Товариства, її фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення його статутної діяльності.
1.6. Положення цього Кодексу створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління, відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та в Принципах корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – «НКЦПФР»).

2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів Товариства, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах:
•   управління;
•   звітності;
•   контролю;
•   відповідальності.
2.2. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.
2.3. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

3. АКЦІОНЕРИ

3.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів  Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від кількості акцій, якими він володіє, від того, чи є акціонер Товариства нерезидентом України, та інших факторів.
3.2. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:
• управління Товариством через участь та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборах»);
• отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій;
• своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо;
• вільне розпорядження акціями Товариства, в випадках що не суперечать законодавству та Статуту Товариства;
• право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства;
• право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Зборами рішень, що обмежують їх права згідно чинного законодавства.

3.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій:
• кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
• на кожну випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;
• усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов’язаної з діяльністю Товариства.
3.4. Товариство забезпечує акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.
3.5. Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

Файл Adobe(*.pdf)

 

Документ