Особлива інформація (зміна типу Товариства) - розміщено 21.11.2017 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння                   Фомiчов Володимир Давидович
(посада)         (підпис)         (прізвище та ініціали керівника)
        М.П.        27.11.2017
                    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4
4. Код за ЄДРПОУ
04012425
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 285-95-33 (044) 285-95-33
6. Електронна поштова адреса
management@abz.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    20.11.2017
    (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    221 (2726) "Вiдомостi НКЦПФР"    21.11.2017
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)    (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці    www.abz.kiev.ua    в мережі Інтернет    21.11.2017
    (адреса сторінки)        (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства
№ з/п    Дата вчинення дії    Повне найменування акціонерного товариства до зміни    Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1    2    3    4
1    17.11.2017    ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"    ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ"» вiд 13.11.2017 р. (протокол № 23 вiд 13.11.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 17.11.2017 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
 

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"