ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (дата розміщення на 05.05.2015 р.)

ПРОТОКОЛ №20

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

м. Київ «28» квітня 2015 року

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонований порядок денний був опублікований в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм письмових відправлень.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства:

вул. Камишинська, буд. 4, Хутір-Острів, м. Київ, Україна, 01013.

Дата та час проведення річних загальних зборів Товариства:

«28» квітня 2015 року, о 13.00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на:

«22» квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

588 осіб, в тому числі: 5 юридичних осіб і 583 фізичні особи.

На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).

Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає 1 694 357 (один мільйон шістсот дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят сім) простих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії – Литовко В.В.; члени комісії: Павлюк І. О., Ткачук А. В., Герасименко Т.П.

Збори відкрив Голова організаційної комісії Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Литовко В.В., який доповів присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у чергових загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 2 281 022 (два мільйони двісті вісімдесят одна тисяча двадцять дві) простих акцій Товариства, із них 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосуючих акцій, що складає 67,21 відсотки від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Литовко В.В. повідомив, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу Президію загальних зборів:

Голову правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря Зборів, що будуть обрані загальними зборами Товариства.

Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

8. Відкликання і обрання Ревізійної комісії Товариства.

1. По першому питанню порядку денного (“Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який повідомив, що від Правління Товариства поступила пропозиція із кандидатурами до складу лічильної комісії і ознайомив присутніх із ними.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова комісії – Костюк Світлана Василівна;

члени комісії: Ткачук Анна Валеріївна, Павлюк Ірина Олексіївна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Голосували:

За першим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова комісії – Костюк Світлана Василівна;

члени комісії: Ткачук Анна Валеріївна, Павлюк Ірина Олексіївна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

2. По другому питанню порядку денного (“Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів”)

Доповідав – Голова організаційної комісії Нагорний А.В., який повідомив, що Наглядовою радою разом із Правлінням Товариства були запропоновані кандидатури Голови і секретаря зборів, а також порядок проведення (регламент) загальних зборів і ознайомив присутніх із цими пропозиціями.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Обрати: Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.

2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

За другим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1.​ Обрати:

Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну.

2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного (“Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів що, в зв’язку з тяжким економічним становищем у державі, в 2014 році Товариство спрацювало збитково, та ознайомив присутніх із діяльністю Товариства у 2014 році та її результатами.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

За третім питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (“Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Товариства Куранов В.М., який за дорученням Наглядової ради, доповів, що Наглядова рада на протязі року активно співпрацювала з Правлінням Товариства по всім питанням, контролювала та регулювала її діяльність, проводила засідання відповідно до Положення «Про Наглядову раду» не рідше ніж 1 раз у квартал, на яких розглядались питання, що належать до її компетенції, та ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосували:

За четвертим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5. По п’ятому питанню порядку денного (“Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова Ревізійної комісії Герасименко Т.П., яка докладно доповіла про всі показники фінансово-економічної діяльності Товариства у 2014 році. Було зроблено висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2014 році можна вважати доброю. Бухгалтерська та податкова звітність підтверджена перевіркою незалежної аудиторської фірми за міжнародними стандартами.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання та вносити свої пропозиції. Питань та пропозицій не надійшло.

Проект рішень з п’ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

За п’ятим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По п’ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який наголосив на тому, що всі результати фінансово-господарської діяльності були наведені під час звіту Голови Правління під час розгляду третього питання порядку денного загальних зборів.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Голосували:

За шостим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного (“Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік”)

Доповідав – Голова Правління Товариства Фомічов В.Д., який доповів, що в 2014 році Товариство спрацювало збитково, і запропонував збиток Товариства за 2014 рік покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутньому періоді.

Голова зборів запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Збиток від діяльності Товариства за 2014 рік покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутньому періоді.

Голосували:

За сьомим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Збиток від діяльності Товариства за 2014 рік покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутньому періоді.

8. По восьмому питанню порядку денного (“Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який нагадав, що згідно із статутом Товариства, сплив термін повноважень Ревізійної комісії Товариства і тому необхідно переобрати Ревізійну комісію, і повідомив присутнім про те, що Правлінням Товариство був наданий проект рішення з цього питання, а саме: в зв’язку з гарним виконанням Ревізійної комісії своїх функцій Ревізійну комісію не відкликати, а продовжити термін її повноважень в повному складі на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства.

Нагорний А.В. запропонував зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Ревізійну комісію Товариства не відкликати.

8.2. Продовжити повноваження Ревізійної комісії у повному складі строком на 3 роки, а саме:

Голова Ревізійної комісії – Герасименко Тетяна Петрівна;

члени Ревізійної комісії: Виборова Валентина Євгенівна,

Загладько Анастасія Вікторівна.

Голосували:

За восьмим питанням порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: одна акція - один голос.

“ЗА” - проголосувало 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 (сто) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“ПРОТИ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

“УТРИМАЛОСЯ” - проголосувало 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Ревізійну комісію Товариства не відкликати.

8.2. Продовжити повноваження Ревізійної комісії у повному складі строком на 3 роки, а саме:

Голова Ревізійної комісії – Герасименко Тетяна Петрівна;

члени Ревізійної комісії: Виборова Валентина Євгенівна,

Загладько Анастасія Вікторівна.

Голова зборів Нагорний А.В. доповів, що усі питання порядку денного розглянуті та оголосив загальні збори Товариства закритими.

Голова зборів ____підпис____ / Нагорний А.В. /

Секретар зборів ____підпис____ / Романенко М.Ф. /

Голова Правління ____підпис____ / Фомічов В.Д. /

 
2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"