Особлива інформація (зміна складу посадових осіб, розміщено 02.05.2018 р.)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  
 
Голова правлiння       Фомiчов Володимир Давидович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
  М.П.  04.05.2018 (дата)
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" 2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 4. Код за ЄДРПОУ 04012425 5. Міжміський код та телефон, факс (044) 285-95-33 (044) 285-95-33 6. Електронна поштова адреса management@abz.kiev.ua
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018  (дата) 2. Повідомлення опубліковано у* 82 (2835) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 30.04.2018  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці www.abz.kiev.ua в мережі Інтернет 02.05.2018  (адреса сторінки)  (дата)

Особлива інформація (Документ Adobe PDF)

Інформація для акціонерів ПрАТ "АБЗ", передбачена частиною 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", станом на дату складання переліку осіб для повідомлення про збори (дата розміщення - 26.03.2018)

Інформація для акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)
(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів: 21.03.2018 р.
Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.
Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.
Інформація, передбачена п.п.1, 3, 4 пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", зазначена в Повідомленні про проведення річних загальних зборів.

Документ (MS Word)

"Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПрАТ "АБЗ" з проектом рішень щодо кожного з питань, включних до проекту порядку денного." (Дата розміщення 26.03.2018)

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4).
Товариство повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2018 року о 13.00
годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «27» квітня 2018 року з
11:30 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «23» квітня 2018
року.

Документ (MS Word)

Особлива інформація (зміна типу Товариства) - розміщено 21.11.2017 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння                   Фомiчов Володимир Давидович
(посада)         (підпис)         (прізвище та ініціали керівника)
        М.П.        27.11.2017
                    (дата)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

3 жовтня, 2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) (далі – Товариство) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 листопада 2017 року о 13:00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

3. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. Про зміну найменування Товариства.

5. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

6. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.

9. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Про затвердження Положення про інформативну політику.

11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

 

З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці», а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 9:00 до 12:30 годин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В. Телефон для довідок: (044) 332-42-64. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах буде складений станом на 07 листопада 2017 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11:30 до 12:30 годин. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (розміщено 18.04.2017 р.)

Зміст1. Основні відомості про емітента

 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

...

Документ (MS Word *.DOCX)

Документ (Adobe *.PDF)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Опублiковано 23.03.2017) та проекти рішень

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 13.00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

8. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

 

 

Сторінки

Підписатися на Потік головної сторінки
2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"