Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2012 року о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зал засідань.

Порядок денний
Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 1 ст. 45 Закону України «Про господарські товариства» Правлінням відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» запропонований порядок денний був опублікований в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Відомості ДКЦПФР» та в місцевій пресі – газеті «Акціонер», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм письмових відправлень.

Місце проведення чергових загальних зборів Товариства:
вул. Камишинська, буд. 4, Хутір-Острів, м. Київ, Україна, 01013.

Дата та час проведення чергових загальних зборів Товариства:
«15» квітня 2011 року, 12.00 годин.

Сторінки

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"