Інформація для акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)
(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів: 21.03.2018 р.
Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.
Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.
Інформація, передбачена п.п.1, 3, 4 пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", зазначена в Повідомленні про проведення річних загальних зборів.

Документ (MS Word)

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4).
Товариство повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2018 року о 13.00
годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «27» квітня 2018 року з
11:30 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «23» квітня 2018
року.

Документ (MS Word)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння                   Фомiчов Володимир Давидович
(посада)         (підпис)         (прізвище та ініціали керівника)
        М.П.        27.11.2017
                    (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) (далі – Товариство) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 листопада 2017 року о 13:00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

3. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. Про зміну найменування Товариства.

5. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

6. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.

9. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Про затвердження Положення про інформативну політику.

11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.

 

 

ПРОТОКОЛ №22

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

 

 

м. Київ «28» квітня 2017 року

 

 

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонований проект порядку денного був опублікований в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4

4. Код за ЄДРПОУ

04012425

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 285-95-33 (044) 285-95-33

6. Електронна поштова адреса

management@abz.kiev.ua

Особлива інформація (Документ Microsoft Word .docx)

Особлива інформація (Документ Adobe Acrobat .pdf)

 

 

Зміст1. Основні відомості про емітента

 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

...

Документ (MS Word *.DOCX)

Документ (Adobe *.PDF)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 13.00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

8. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

 

 

ПРОТОКОЛ №21

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

Сторінки

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"