Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
04012425
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 285-95-33 (044) 285-95-33
І. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство
6. Адреса електронної пошти management@abz.kiev.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://abz.kiev.ua (адреса сторінки) 26.04.2019 (дата)
(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)
...

Документ Adobe *.pdf

Документ PKCS #7 *.p7s

Інформація для акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 04012425)

(в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

 

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь в річних загальних зборів: 22.04.2019 р.

Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.

Кількість голосуючих простих іменних акцій згідно переліку: 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) шт.

Інша інформація, яка потребує розміщення на власному сайті згідно вимог пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», була зазначена у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26.04.2019 року, яке оприлюднене згідно вимог чинного законодавства України.

 

ПРОТОКОЛ №24

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 04012425)

 

м. Київ «27» квітня 2018 року

 

Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів із запропонованим проектом порядку денного разом з проектом рішення по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а саме - 21.03.2018 р.

Протокол ЗЗА (Документ Microsoft Word .doc)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  
 
Голова правлiння       Фомiчов Володимир Давидович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
  М.П.  04.05.2018 (дата)
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" 2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 4. Код за ЄДРПОУ 04012425 5. Міжміський код та телефон, факс (044) 285-95-33 (044) 285-95-33 6. Електронна поштова адреса management@abz.kiev.ua
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018  (дата) 2. Повідомлення опубліковано у* 82 (2835) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 30.04.2018  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці www.abz.kiev.ua в мережі Інтернет 02.05.2018  (адреса сторінки)  (дата)

Особлива інформація (Документ Adobe PDF)

Інформація для акціонерів

Сторінки

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"