ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 13.00 год.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

8. Відкликання і обрання Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

46 015

48 506

Основні засоби

21 153

21 782

Довгострокові фінансові інвестиції

7

7

Запаси

9 912

6 123

Сумарна дебіторська заборгованість

12 146

17 089

Грошові кошти та їх еквіваленти

674

1 086

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

24 463

26 246

Власний капітал

30 828

32 611

Статутний капітал

924

924

Довгострокові зобов’язання

1 002

1 002

Поточні зобов’язання

14 185

14 893

Чистий прибуток (збиток)

(1 784)

(482)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 697

3 697

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

134

167

З документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці», а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – заступник Голови правління Фомічов І.В. Телефон для довідок: (044) 332-42-64. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складений станом на 22 квітня 2015 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів з 11:30 до 12:45. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голова правління Фомічов В.Д.

2012 © ПАО "Асфальтобетонный завод"