"Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПрАТ "АБЗ" з проектом рішень щодо кожного з питань, включних до проекту порядку денного." (Дата розміщення 26.03.2018)

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4).
Товариство повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2018 року о 13.00
годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «27» квітня 2018 року з
11:30 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «23» квітня 2018
року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
10. Відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна; члени комісії: Субота
Валентина Миколаївна, Шевченко Вікторія Василівна.
1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з
усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.
З другого питання проекту порядку денного:
2.1. Обрати: Головою зборів - Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів - Романенко Марину Федорівну.
2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на річних загальних зборах за наступним регламентом:
- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого
Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.
3. З третього питання проекту порядку денного:
3.1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2017 рік.
4. З четвертого питання проекту порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.
5. З п'ятого питання проекту порядку денного:
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.
6. З шостого питання проекту порядку денного:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. З сьомого питання проекту порядку денного:
7.1. Отриманий прибуток від діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не
виплачувати та не нараховувати.
8. З восьмого питання проекту порядку денного:
8.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі.
9. З дев’ятого питання проекту порядку денного: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
10. З десятого питання проекту порядку денного:
10.1. Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.
11. З одинадцятого питання проекту порядку денного: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
12. З дванадцятого питання проекту порядку денного:
12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.
12.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства будуть виконувати свої функції на оплатній основі. Розмір
щомісячної винагороди встановити згідно проектів договорів, що додаються.
12.3. Доручити Голові правління підписати такі договори від імені Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 88 881 73 965
Основні засоби 41 147 30 607
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 24 870 14 315
Сумарна дебіторська заборгованість 16 640 15 750
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 524 11 584
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 65 692 56 390
Власний капітал 72 057 62 755
Статутний капітал 924 924
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16 824 11 210
Чистий прибуток (збиток) 9 302 14 149
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 697 3 697
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 155 150
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів
акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з 09:00 до 16:00 години за адресою: 01013, м.
Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, кабінет «Охорона праці». В день проведення річних загальних зборів
ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 09:00 до 11:30. Відповідальна особа за
ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Фомічов І. В. Додаткову інформацію можливо отримати за
телефоном: (044) 332-42- 64.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних
зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати
проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім)
днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного
річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового
припинення повноважень Голови Правління одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання
Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи
органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних
загальних зборах Товариства. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах
Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави
чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент
замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу
Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у річних
загальних зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування
на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо
голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник
вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах
Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на
цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"