Особлива інформація (зміна складу посадових осіб, розміщено 02.05.2018 р.)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  
 
Голова правлiння       Фомiчов Володимир Давидович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
  М.П.  04.05.2018 (дата)
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" 2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 4. Код за ЄДРПОУ 04012425 5. Міжміський код та телефон, факс (044) 285-95-33 (044) 285-95-33 6. Електронна поштова адреса management@abz.kiev.ua
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018  (дата) 2. Повідомлення опубліковано у* 82 (2835) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 30.04.2018  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці www.abz.kiev.ua в мережі Інтернет 02.05.2018  (адреса сторінки)  (дата)

2017 © Приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод"